مولتی وی 4

 مولتی وی ۴  (Multi V VI  system VRF)

این دستگاه یونیت خارجی و قسمت اصلی دستگاه مولتی وی ۴ می باشد که شامل کمپرسور، کندانسور، قسمتهای کنترلی و... می باشد.
انواع مولتی وی 4