ام پی اس تروپیکال (L8UC1008FA0) 

مشخصات فنی دستگاه خارجی:

ظرفیت سرمایشی: ۱۰۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت
جریان کارکرد در حالت سرمایشی: ۲۱.۸~۳.۴ آمپر
نوع برق مصرفی: سه فاز
حداکثر تعداد پنلهای داخلی قابل اتصال: ۸ عدد
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۷۳۰*۱۵۲۰*۱۲۸۰ میلیمتر
وزن: ۲۵۰ کیلو گرم
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده : ۸ / ۳ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده  : ۴ / ۳ اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.

مشخصات فنی یونیتهای داخلی دیواری:


پنل دیواری ۱۲۰۰۰ (LMNC۱۲۶LRLO)

ظرفیت سرمایشی: ۱۲۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۱۵۶*۲۸۵*۹۰۰ میلیمتر
وزن: ۹ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۲ / ۱ اینچ

پنل دیواری ۱۸۰۰۰ (LMNC۱۸۶LTLO)

ظرفیت سرمایشی: ۱۸۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۱۷۲*۳۱۴*۱۰۹۰ میلیمتر
وزن: ۱۲ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۲ / ۱ اینچ

پنل دیواری ۲۴۰۰۰ (LMNC۲۴۶LTLO)

ظرفیت سرمایشی: ۲۲۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۱۷۲*۳۱۴*۱۰۹۰ میلیمتر
وزن: ۱۲ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۸ / ۵ اینچ

مشخصات فنی یونیتهای داخلی سقفی (کاستی):


پنل سقفی ۱۲۰۰۰ (LMNC۱۲۶TECO)

ظرفیت سرمایشی: ۱۲۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۵۷۰*۲۶۹*۵۷۰ میلیمتر
ابعاد قاب پنل (عمق*ارتفاع*عرض): ۶۷۰*۳۰*۶۷۰ میلیمتر
وزن: ۱۹ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۲ / ۱ اینچ

پنل سقفی ۱۸۰۰۰ (LMNC۱۸۶TECO)

ظرفیت سرمایشی: ۱۸۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۵۷۰*۲۶۹*۵۷۰ میلیمتر
ابعاد قاب پنل (عمق*ارتفاع*عرض): ۶۷۰*۳۰*۶۷۰ میلیمتر
وزن: ۱۹ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۲ / ۱ اینچ

پنل سقفی ۲۴۰۰۰ (LMNC۲۴۶TFCO)

ظرفیت سرمایشی: ۲۲۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۷۴۴*۲۹۲*۷۴۴ میلیمتر
ابعاد قاب پنل (عمق*ارتفاع*عرض): ۸۵۰*۳۰*۸۵۰ میلیمتر
وزن: ۲۴ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۸ / ۵ اینچ

پنل سقفی ۳۰۰۰۰ (LMNC۳۰۶TFCO)

ظرفیت سرمایشی: ۳۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۷۴۴*۲۹۲*۷۴۴ میلیمتر
ابعاد قاب پنل (عمق*ارتفاع*عرض): ۸۵۰*۳۰*۸۵۰ میلیمتر
وزن: ۳۳ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۸ / ۵ اینچ

پنل سقفی ۳۶۰۰۰ (LMNC۳۶۶TDCO)

ظرفیت سرمایشی: ۳۶۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۸۴۰*۲۸۸*۸۴۰ میلیمتر
ابعاد قاب پنل (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۳۰*۹۵۰ میلیمتر
وزن: ۳۳ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۸ / ۵ اینچ

پنل سقفی ۴۸۰۰۰ (LMNC۴۸۶TDCO)

ظرفیت سرمایشی: ۴۸۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۸۴۰*۲۸۸*۸۴۰ میلیمتر
ابعاد قاب پنل (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۳۰*۹۵۰ میلیمتر
وزن: ۳۳ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۸ / ۳ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۴ / ۳ اینچ

مشخصات فنی یونیتهای داخلی کانالی (High Static):


پنل کانالی ۱۸۰۰۰ (LMNC۱۸۶BHAO)

ظرفیت سرمایشی: ۱۸۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۴۵۰*۲۶۰*۸۸۰ میلیمتر
وزن: ۳۵ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۲ / ۱ اینچ

پنل کانالی ۲۴۰۰۰ (LMNC۲۴۶BHAO)

ظرفیت سرمایشی: ۲۴۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۴۵۰*۲۶۰*۸۸۰ میلیمتر
وزن: ۱۹ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۸ / ۵ اینچ

پنل کانالی ۳۰۰۰۰ (LMNC۳۰۶BGAO)

ظرفیت سرمایشی: ۳۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۴۵۰*۲۹۸*۱۱۸۰ میلیمتر
وزن: ۳۸ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۸ / ۵ اینچ

پنل کانالی ۳۶۰۰۰ (LMNC۳۶۶BGAO)

ظرفیت سرمایشی: ۳۶۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۴۵۰*۲۹۸*۱۱۸۰ میلیمتر
وزن: ۳۸ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۸ / ۵ اینچ

پنل کانالی ۴۸۰۰۰ (LMNC۴۸۶BEAO)

ظرفیت سرمایشی: ۴۸۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۶۸۰*۳۷۰*۱۲۳۰ میلیمتر
وزن: ۷۰ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۸ / ۳ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۴ / ۳ اینچ

مشخصات فنی یونیتهای داخلی کانالی (Low Static):


پنل کانالی ۱۲۰۰۰ (LMNC۱۲۶BTGO)

ظرفیت سرمایشی: ۱۲۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۵۳۵*۲۳۰*۶۵۰ میلیمتر
وزن: ۲۲ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۲ / ۱ اینچ

پنل کانالی ۱۸۰۰۰ (LMNC۱۸۶BTGO)

ظرفیت سرمایشی: ۱۸۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۵۳۵*۲۳۰*۱۰۰۰ میلیمتر
وزن: ۲۹ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۲ / ۱ اینچ

پنل کانالی ۲۴۰۰۰ (LMNC۲۴۶BYGO)

ظرفیت سرمایشی: ۲۴۰۰۰ بی تی یو در ساعت
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۵۳۵*۲۳۰*۱۲۰۰ میلیمتر
وزن: ۳۶ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت): ۴ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۸ / ۵ اینچ

ویژگی ها:

ظرفیت سرمادهی بالا
مصرف برق بهینه
صرفه جویی انرژی با استفاده از چندین کمپرسور
امکان اتصال پنل های دیواری، سقفی و کانالی در ظرفیتهای مختلف
مجهز به شیر انبساط خطی LEV
دارای کنترلر خطی
مجهز به سیکل بای پس
مناسب مناطق حاره ای (Tropical)
سطح صدای پایین
دارای سیستم رطوبت گیری
قابلیت کارکرد در دو حالت سرمایشی و فن
قابلیت تنظیم دمای محیط از ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
مجهز به سیستم ضد یخ زدگی (Defrost Control)
مجهز به سیستم عیب یابی خودکار (Self Diagnosis)
مجهز به سیستم تاخیر زمانی جهت شروع مجدد تا ۳ دقیقه
مجهز به سیستم محافظ فازی
دارای معکوس کننده فاز
دارای سوئیچ فشار پایین
اجرت نصب رایگان

با توجه به سیاستهای شرکت سازنده، طراحی و مشخصات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.
        ____    
        / ___|    
 _ __  ___ / /___ __  __
| '_ \ / _ \ | ___ \\ \ / /
| |_) || (_) || \_/ | \ V / 
| .__/ \___/ \_____/ \_/ 
| |             
|_|             
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.