با کنترل دما، محیطی بسیار آرام و راحت را ایجاد می کند.