ایجاد سرمایش سریع با استفاده از سیستم خنک کنندگی سریع.