فروشگاه ال جی


 نشانی: بوشهر ـ خیابان امام خمینی ـ جنب برج بانک ملت
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی شاکر
 تلفن: 077-33320030

جباری - علیرضا


 نشانی: بوشهر- خیابان لیان -ف لوازم خانگی جباری و پسران
 تلفن: 077-33327721
 موبایل: 9171712798
 دورنگار (فکس): 077-33325297
 نشانی الکترونیک: alireza_jabbari27@yahoo.com

اسدی - غلامرضا


 نشانی: بوشهر-برازجان-خیابان الفتح - ف لوازم خانگی اسدی
 تلفن: 077-34231654-55, 077-34222339
 موبایل: 9171719180
 دورنگار (فکس): 077-34225222
 نشانی الکترونیک: asadishop@yahoo.com

بحرانی حقیقی - محمود


 نشانی: بوشهر-برازجان-جنب جایگاه نماز جمعه -ف لوازم خانگی بحرانی
 تلفن: 077-34220845
 موبایل: 9171719338
 دورنگار (فکس): 077-34227217
 نشانی الکترونیک: bahranim89@ymail.com

ایزدیان


 نشانی: بندر کنگان-خیابان وحدت-روبروی بانک صادرات-فروشگاه ایزدیان
 تلفن: 077-37223433
 موبایل: 09171787994-9171717887
 دورنگار (فکس): 077-32272216
 نشانی الکترونیک: nasim_4557@yahoo.com