عباسی


 نشانی: بیرجند- خیابان منتظری- ساختمان نگین- خانه ال جی
 تلفن: 056-32231847
 موبایل: 9151643052
 دورنگار (فکس): 056-32233036
 نشانی الکترونیک: majiid.abbasi@yahoo.com