مجید قائمی


 نشانی: قزوین- خ فردوسی شمالی-روبروی بیمارستان دهخدا-فروششگاه برگ سبز
 تلفن: 028-33364325
 موبایل: 09121825636
 دورنگار (فکس): 028-33228508
 نشانی الکترونیک: lgcenterqazvin@yahoo.com