ایولفضل رحمانی


 نشانی: تاکستان – بلوار بهشتی – نبش چهارراه ولیعصر – لوازم خانگی ولیعصر
 تلفن: 028-35236363
 موبایل: 0912-181-9420
 دورنگار (فکس): 028-35225968
 نشانی الکترونیک: rahmani.valiasr@gmail.com