اکبر و امید رحمانی


 نشانی: تاکستان - بلوار بهشتی - نبش خ کافی و حجتی - پ 34 - ف لوازم خانگی برادران
 تلفن: 028-35223557
 موبایل: 0912-282-5170
 دورنگار (فکس): 028-35228165
 نشانی الکترونیک: akbarrahmani66@yahoo.com