حبیب اله درزی


 نشانی: بویین زهرا - دانسفهان - بلوار آیت اله خامنه ای - بالاتر از دبستان شهید درزی
 تلفن: 028-34533050
 موبایل: 9125824665
 دورنگار (فکس): 028-34533959
 نشانی الکترونیک: mehr3789@yahoo.com