سعید احمدی


 نشانی: بویین زهرا - خیابان پاسداران - روبروی راهنمایی و رانندگی - پلاک 39
 تلفن: 028-34224996
 موبایل: 9128860475
 دورنگار (فکس): 028-4221069
 نشانی الکترونیک: sepehr.mehrad@gmail.com