محمدحسین مجیدی


 نشانی: اهواز- خ کاوه - بین خ حافظ و سعدی - پ 212- فروشگاه مجیدی
 تلفن: 061-32223966
 موبایل: 0916-9941618
 دورنگار (فکس): 061-32923460
 نشانی الکترونیک: Mohammadhosseinmajidi@yahoo.com