مجیدی شعبه 2


 نشانی: اهواز کیانپارس بین 11و 13 شرقی نمایشگاه ال جی
 تلفن: 33924603