کیش فلوید مکانیک


 نشانی: کیش ـ بازار هرمز ـ طبقه اول پلاک 81147
 نام صاحب نمایندگی: آقای آریا معتمدی
 تلفن: 0764-4451804