غلام عباس حسین زاده


 نشانی: اهواز- امانیه- فلکه ساعت - نبش خ شهید منصفی - فروشگاه حسین زاده
 تلفن: 061-33333898
 موبایل: 0916-1183517
 دورنگار (فکس): 061-33334715
 نشانی الکترونیک: Abbas_hossinzadeh@yahoo.com