اسدی


 نشانی: اسلامشهر بلوار بسیج مستضعفین بین خیابان امام حسین (باغ فیض) و خیابان شهید صیاد شیرازی فروشگاه لوازم خانگی اسدیپلاک 1481
 تلفن: 56351500- 56352832- 56354485
 دورنگار (فکس): 56356040
 نشانی الکترونیک: asadi.shopcenter@gmail.com