مجید شهروز


 نشانی: شوشتر - خ شریعتی - نبش خ امام - ساختمان برادران شهروز
 تلفن: 061-42223830
 موبایل: 0912-1244659
 دورنگار (فکس): 061-42239877
 نشانی الکترونیک: