امیر محتشم


 نشانی: دزفول - خ میدان فتح المبین - نبش خ سعیدی - فروشگاه گلدیران شهر
 تلفن: 061-42246800
 موبایل: 0916-3410390
 دورنگار (فکس): 061-42252000
 نشانی الکترونیک: Khalijefars.dez@gmail.com