احمد طالبیان


 نشانی: دزفول - خ آفرینش- بین شریعتی و طالقانی- جنب بیمه آسیا- فروشگاه طالبیان
 تلفن: 061-42232846
 موبایل: 0916-6441336
 دورنگار (فکس): 061-42251904
 نشانی الکترونیک: Amirkabir_1984@yahoo.com