رضا پارسانیا


 نشانی: دزفول- خ منتظری -بین هجرت و حضرت رسول- فروشگاه پارسانیا
 تلفن: 061-42272855
 موبایل: 0916-6411832
 دورنگار (فکس): 061-42272858
 نشانی الکترونیک: Littlebigsamsung_parsania@yahoo.com