حمید شاه آبادی


 نشانی: اندیمشک - خ شهید روشنی - مجتمع تجاری ولیعصر-پاساژشاه آبادی
 تلفن: 061-42624082
 موبایل: 0916-1188270
 دورنگار (فکس): 061-42624113
 نشانی الکترونیک: Sergio3252@yahoo.com