سعید مواساتیان


 نشانی: بهبهان - فلکه بید بلند - بلوارآیت ا... بهبهانی - فروشگاه مواساتیان
 تلفن: 061-52831675
 موبایل: 0916-3711195
 دورنگار (فکس): 061-52816109
 نشانی الکترونیک: Smovasatian@yahoo.com