علیرضا مولایی


 نشانی: امیدیه - بازار-خ بهداشت شرکت نفت - فروشگاه سپهر
 تلفن: 061-52620545
 موبایل: 0916-1116469
 دورنگار (فکس): 061-52627211
 نشانی الکترونیک: Molaeeomideye@yahoo.com