طباطبایی - سید علی اصغر


 نشانی: کهکیلویه و بویراحمد-گچساران-خیابان بلادیان -ف لوازم خانگی طباطبایی
 تلفن: 074-32228545
 موبایل: 9173423711
 دورنگار (فکس): 074-32224167
 نشانی الکترونیک: tabatabai_56@yahoo.com