بحرانی حقیقی - محمود


 نشانی: بوشهر-برازجان-جنب جایگاه نماز جمعه -ف لوازم خانگی بحرانی
 تلفن: 077-34220845
 موبایل: 9171719338
 دورنگار (فکس): 077-34227217
 نشانی الکترونیک: bahranim89@ymail.com