ایزدیان


 نشانی: بندر کنگان-خیابان وحدت-روبروی بانک صادرات-فروشگاه ایزدیان
 تلفن: 077-37223433
 موبایل: 09171787994-9171717887
 دورنگار (فکس): 077-32272216
 نشانی الکترونیک: nasim_4557@yahoo.com