دانشمند- احمد


 نشانی: هرمزگان -بندر عباس- خ حافظ جنوبی -پایین تراز مسجد- ف لوازم خانگی دانشمند
 تلفن: 076-32252011-12
 موبایل: 9177630531
 دورنگار (فکس): 076-32222591
 نشانی الکترونیک: pooyajam72@yahoo.com