دانشمند- امین


 نشانی: هرمزگان -قشم - بازار ستاره -پشت بانک صادرات - ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 076-33243763
 موبایل: 9173614763
 دورنگار (فکس): 076-33243763
 نشانی الکترونیک: ramindaneshmand1979@gmail.com