افتخاری - مازیار


 نشانی: فارس- قیر و کارزین- قیر - بلوار طالقانی - ف لوازم خانگی افتخاری
 تلفن: 071-54527799
 موبایل: 9173921242
 دورنگار (فکس): 071-54522062
 نشانی الکترونیک: mazyareftekhari@yahoo.com