علی عباسی


 نشانی: قم 30متری کیوانفر بین کوچه 19و 21 فروشگاه عباسی پ320
 تلفن: 0253-6709573-5
 موبایل: 0912-1531764حاجی  09121536625
 دورنگار (فکس): 025-36709573
 نشانی الکترونیک: lg40096@gmail.com