غفوری نسب - هاشم


 نشانی: شیراز - خیابان زرهی - روبروی تقاطع بعثت - ساختمان ثنا -ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 071-38314966
 موبایل: 9173010619
 دورنگار (فکس): 071-38301902
 نشانی الکترونیک: ghafoori92@yahoo.com