دینی


 نشانی: همدان- خیابان شریعتی- کوچه زنگنه- پلاک 21- فروشگاه دینی
 تلفن: 081-32523533
 موبایل: 9181113317
 دورنگار (فکس): 081-32517930
 نشانی الکترونیک: hamiddini1975@yahoo.com