تابش


 نشانی: همدان- خیابان بوعلی - روبروی بانک مسکن مرکزی- فروشگاه بزرگ تابش
 تلفن: 081-38273636
 موبایل: 9181110371
 دورنگار (فکس): 081-38269607
 نشانی الکترونیک: lg.rezatabesh@yahoo.com