فردین


 نشانی: لرستان-بروجرد- میدان یادبود- فروشگاه لوازم خانگی فردین
 تلفن: 066-42536371
 موبایل: 9161620061
 دورنگار (فکس): 42534097
 نشانی الکترونیک: fardin.borojerd@yahoo.com