علیرضا اولادی


 نشانی: ایلام - شهرستان دره شهر  -خیابان جمهوری اسلامی روبروی اداره پست
 تلفن: 084-35223551
 موبایل: 9181410316
 دورنگار (فکس): 084-35225515
 نشانی الکترونیک: ahmad_1101@yahoo.com