سرمدی


 نشانی: خمین- خیابان دوازده متری آزادی- فروشگاه لوازم خانگی احمد سرمدی
 تلفن: 086-46229500
 موبایل: 9181651375
 دورنگار (فکس): 086-46225900
 نشانی الکترونیک: sarmadistore@yahoo.com