سعیدی گلستانی-جواد


 نشانی: کرمان- انتهای بلوار ترمینال - ف بزرگ معلم - ف لوازم خانگی گلستانی
 تلفن: 034-32528706
 موبایل: 9151126382
 دورنگار (فکس): 034-32529132
 نشانی الکترونیک: golestani_kerman@yahoo.com