مروت - محمد


 نشانی: کرمان- خیابان شریعتی - نبش چمران - ف لوازم خانگی مهر
 تلفن: 034-32225469
 موبایل: 9133415158
 دورنگار (فکس): 034-32265087
 نشانی الکترونیک: mehr_shop@gmail.com