مروت - مهرداد


 نشانی: کرمان- خیابان شهید بهشتی -نرسیده به چهارراه سمیه - ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 034-32451433
 موبایل: 9131407644
 دورنگار (فکس): 034-32451435
 نشانی الکترونیک: mehr_shop@gmail.com