نجمی - عباس


 نشانی: کرمان-خیابان24 آذر-نبش کوچه44-بازرگانی برادران نجمی
 تلفن: 034-32454345
 موبایل: 9131404701
 دورنگار (فکس): 034-32454347
 نشانی الکترونیک: ali_a2580@yahoo.com