دولت - میثاق


 نشانی: کرمان -خیابان امام جمعه - نبش کوچه 6-ف لوازم خانگی ایرانیان
 تلفن: 034-32452966
 موبایل: 9131984262
 دورنگار (فکس): 034-32452966
 نشانی الکترونیک: misaq.dowlat@gmail.com