حسینی گلکا ر- علی


 نشانی: کرمان - رفسنجان - بلوار جمهوری -خیابان 20متری موسی بن جعفر-شرکت تاسیساتی تاک
 تلفن: 034-34334671-2
 موبایل: 9133915733
 دورنگار (فکس): 034-34334670
 نشانی الکترونیک: tak.co85@yahoo.com