نخعی - مجید


 نشانی: کرمان- بم-خیابان امام - مقابل زایشگاه مهدیه - جنب مصلی - ف صنایع ایران
 تلفن: 034-44316640
 موبایل: 9131440367
 دورنگار (فکس): 034-44319069
 نشانی الکترونیک: lgbam@yahoo.com