فاریابی - مسعود


 نشانی: کرمان-جیرفت-خیابان آزادی پایین تر ازچهار راه مهمان پذیر-مجتمع تجاری فاریابی -ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 034-43264191-4
 موبایل: 9131480183
 دورنگار (فکس): 034-43264195
 نشانی الکترونیک: lg_faryabi@yahoo.com