متولی زاده


 نشانی: ساوه-خ دکتر سریعتی-میدان مادر-روبروی بیمارستان 17 شهریور- فروشگاه پردیس-متولی زاده
 تلفن: 086-42221141
 موبایل: 9121556342
 دورنگار (فکس): 086-42217989
 نشانی الکترونیک: s.hojjat.m.z@gmail.com