دوستی شعار


 نشانی: یزد- خیابان مسکن و شهرسازی- فروشگاه ستاره طلایی
 تلفن: 035-36234843
 موبایل: 9131517687
 دورنگار (فکس): 035-36236811
 نشانی الکترونیک: doostishoar@yahoo.com