حسنی مقدم


 نشانی: یزد- بلوار باهنر- فروشگاه بزرگ ساحل
 تلفن: 035-37241701
 موبایل: 9131515417
 دورنگار (فکس): 035-37249586