فیروزآبادی دهقانی


 نشانی: میبد-خیابان سلمان فارسی-روبروی بانک سپه فیروز اباد
 تلفن: 0352-7721559
 موبایل: 9125612919
 دورنگار (فکس): 0352-7727230