بیژن


 نشانی: اصفهان-چهار باغ بالا-نبش پاساژ هزار جریب-شرکت بخار گستر
 تلفن: 031-36266673
 موبایل: 9131185479
 دورنگار (فکس): 031-36278005
 نشانی الکترونیک: fr.bijan@yahoo.com