سرتیپی


 نشانی: اصفهان- میدان دروازه دولت- خیابان بابارحمه- پلاک 110-ساختمان ساسکو- شرکت ساسکو
 تلفن: 031-32208410-12
 موبایل: 9131182923
 دورنگار (فکس): 031-32229956
 نشانی الکترونیک: sartipi_q8@yahoo.com